yogabuddhistgallery

Why do so many Buddhists do yoga?